Условия за използване

Отказ от отговорност

Порталът на Софийски съдебен окръг е създаден чрез финансиране от Европейския социален фонд "Инвестиция в хората" по програма ОПАК Експерти в действие. Той се поддържа с цел да осигури достъпност, публичност и прозрачност в работата на съда и да осигури начин за достъп на гражданите до информация за дела в Софийски съдебен окръг. Въпреки това Софийски окръжен съд не поема никаква отговорност по отношение на информацията, съдържаща се в този сайт.

Тази информация е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или общност. Тя не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена, а понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Софийски окръжен съд и той не носи отговорност за тях. Информацията в Портала не съдържа професионални или правни съвети, ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист.

Не може да се гарантира, че публикуваните он-лайн документи са точно копие на официално приетите текстове.

Наша цел е да сведем до минимум неточностите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Софийски окръжен съд не поема отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Софийски окръжен съд в разрез с изискванията, заложени в приложимото Българско законодателство, нито да го освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно националното законодателство.

Авторско право

© 2009 Софийски окръжен съд. Всички права запазени.

Разрешава се копиране, при условие че източникът се признава, освен ако не е предвидено друго. Когато се изисква предварително разрешение за копиране или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), разрешението отменя споменатото по-горе общо разрешение и трябва ясно да посочва всички ограничения за използването.

Защита на личните данни

Софийски окръжен съд е ангажиран със защитата на личния живот на потребителите. Все пак можете да разглеждате Портала на Софийски съдебен окръг, без да давате никаква лична информация за себе си, но в някои случаи се изисква да посочите лични данни, за да можете да използвате електронните услуги, които желаете. Съгласно Наредба за Електронните административни услуги лични дани се събират, обработват и предоставят само доколкото са необходими за предоставянето на електронни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Електронните услуги на Портала представляват услуга или ресурс, достъпен чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и фирмите, от една страна, и Софийски окръжен съд и районните съдилища, от друга.

Тъй като Портала на Софийски съдебен окръг съдържа връзки към външни сайтове, над които ние нямаме контрол, съветваме ви да прегледате техните политики за защита на личните данни.