Заповед № 31

Публикувана на 12/06/2009, с ключови думи
Невинната Веска Меджидиева

Снимка: istockphoto

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 42 и § 1, т. 29 от ПРЗ от ЗДДФЛ в допълнение на т. 4.1. и т. 4.2. от заповед № 348 от 28. 12. 2007 г. и т. 4. от заповед № 9 от 21. 01. 2008 г.

Нареждам:

  1. Изплащането на възнагражденията на съдебни заседатели, служебни защитници и вещи лица да се извършва по досегашния ред, по посочените банкови сметки, веднъж на два месеца, след представяне на декларация, съгласно приложение № 1.
  2. Първото плащане да се извърши от 15 до 20 февруари, а следващите – от 15-то до 20-то число на месеците април, юни, август, октомври и декември.
  3. Декларациите ще се приемат в счетоводството от 15 до 20 число на съответния месец по т. 2.
  4. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор, административния секретар, главния счетоводител и касиера.
  5. Увеличаване продължителността на стажа за придобиване на юридическа правоспособност

Председател: Владимир Иванчев

Login