Заповед № 86

Публикувана на 07/05/2009, с ключови думи
Невинната Веска Меджидиева

Снимка: istockphoto

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ за изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ за публикуване на актове на Софийски окръжен съд в интернет- страницата

Нареждам:

 1. Считано от 01.09. 2007 г. всички съдии да въвеждат всички свои актове и мотивите към тях в собствена SHARE – директория съгласно приложение № 1 в следната поредност: обозначение на съдебния акт, номер на делото, година на образуването му.
 2. Считано от 01.09. 2007 г. съответните деловодители:
 3. след въвеждането в СУСД на постановените по т. 1 актове да извършат редакция на описаните в приложение № 2 съдебни актове;
 4. да въведат редактираните съдебни актове в обща SHARE – директория с поддиректории в срок до 30.11.2007 г.
 5. В редактираните съдебни актове:
 6. имената на физическите лица (страни, свидетели, вещи лица, пълномощници) и фирмите или наименованията на юридическите лица да се изписват с инициали, а адресите им само с първата буква на населеното място, съгласно приложение № 3;
 7. да се заличават ЕГН или БУЛСТАТ;
 8. Съдебните актове по въззивни бракоразводни дела да се публикуват без мотивите.
 9. Съдебните актове по дела за осиновявания, произход и съдържащи класифицирана информация да не се публикуват.
 10. Интернет-страницата на съда да се приведе в съотвествие с изискванията за публикуване на съдебните актовет и да се създаде ограничен достъп на адвокати в базата данни на СУСД за движението на делата.
 11. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на системния администратор, по т. 1 - на всички съдии, а по т. 2-5 включително на съответните деловодители, завеждащ-службите и съдебния администратор.

Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебните служители по т. 7. На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ за изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ за публикуване на актове на Софийски окръжен съд в интернет- страницата

Председател: Владимир Иванчев

Login