Заповед № 265

Публикувана на 30/08/2007, с ключови думи
Невинната Веска Меджидиева

Снимка: istockphoto

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ и изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ (изм. ДВ, бр. 33 от 30. 04. 2009 г.) във вр. с чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД за публикуване на актовете на Софийски окръжен съд в интернет- страницата и в допълнение на заповед № 265 от 29. 08. 2007 г.

Нареждам:

  1. Считано от 08.05. 2009 г. да се въвеждат всички съдебни актове (включително и подлежащите на обжалване) и мотивите съгласно заповед № 265 от 29.08. 2007 г. и приложение № 1 и 2 към нея.
  2. Считано от 08.05. 2009 г. съответните деловодители да продължат въвеждането на съдебните актове в СУСД и да ги редактират по досегашния ред.
  3. В редактираните съдебни актове:
  4. наименованието на Софийски окръжен съд да се изписва изцяло, а на постановилите актовете съдии от същия съд – с двете им общоприети имена.
  5. по въззивните и касационни производства да се изписва пълното наименование на съответния районен съд, съдебен изпълнител или нотариус.
  6. Считано от 08. 05. 2009 г. да се редактират и публикуват всички съдебни актове (с мотивите) постановени по фирмените дела.
  7. Считано от 08. 05. 2009 г. да се въвеждат и публикуват и мотивите по брачните дела.
  8. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на системния администратор, по т. 1 - на всички съдии, а по т. 2-5 включително на съответните деловодители, завеждащ-службите и съдебния администратор.

Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебните служители по т. 6 чрез електронната поща и да се публикува в сайта на съда със заповед № № 265 от 29.08. 2007 г. без приложенията към нея.

Председател: Владимир Иванчев

Login