Заповед № 85

Публикувана на 15/05/2009, с ключови думи
Невинната Веска Меджидиева

Снимка: istockphoto

На основание чл. 297, ал. 3 от ЗСВ

Утвърждавам:

Правила за провеждане на стажа на стажант-юристите в Софийски окръжен съд.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор и административния секретар.

Препис от заповедта да се изпрати на председателите на всички районни съдилища за сведение и оповестяване и за уведомяване на нотариусите в сътветния съдебен район.

Препис от заповедта да се изпрати на окръжния прокурор и на секретаря на Софийска адвокатска колегия.

Заповедта, ведно с правилата да се публикува в сайта на съда, да се оповести по подходящ начин на местата за съобщения и изпрати на всички съдии по служебната електронна поща.

Председател: Владимир Иванчев

Login