Често задавани въпроси

Как да стана съдебен заседател?

Какви са задълженията ми като съдебен заседател?

Какви са моите отговорности към съда?

Получили сте призовка. А сега какво?

Какво е призовка?

Кой може да получи призовка?

Как мога да получа призовка?

Какво да очаквам от призовкаря?

 

Как да стана съдебен заседател?

За да станете съдебен заседател, Вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

  1. да сте пълнолетен български гражданин,
  2. да не сте били осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо дали сте реабилитиран, и
  3. да се ползвате с добро име и авторитет в обществото. Трябва да кандидатствате пред комисия в Общинския съвет, като за целта следва да представите свидетелство за съдимост заедно с молба - съгласие за назначаване. Комисията в Общинския съвет преглежда кандидатурите и предлага на съда списък с имената на лицата, подходящи за съдебни заседатели.

Към въпросите


Какви са задълженията ми като съдебен заседател?

Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите:

  1. запознаване с делото и доказателствата по него - вие може да се запознаете с делото, като отидете в деловодството на съда и поискате делото. Деловодителят има актуален списък на съдебните заседатели,
  2. разпит на свидетели и страни,
  3. запознаване със заключението на експертите и
  4. равен глас със съдиите в състава.

Към въпросите


Какви са моите отговорности към съда?

Като съдебен заседател Вие ще заседавате приблизително 60 дни всяка година в рамките на 5 годишния Ви мандат. Ще бъдете уведомяван за участие в дела по пощата или с призовка.

Ще бъдете информиран за датата и часа за явяването Ви в съда, но трябва да проверите на информационното табло на съда съдебната зала, в която ще се гледа делото. След уведомяването Вие сте задължен да се явите за В съдебното заседание. За да се намалят ненужните отлагания на делото, e задължително да уведомите незабавно съда, ако не сте в състояние да участвате в заседанието.

Към въпросите


Получили сте призовка. А сега какво?

Призоваването е много важен аспект на Българската съдебна система и на способността й да раздава правосъдие по справедлив и точен начин. Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. В хода на производството се засягат значителни законни права и интереси на страните. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда.

Призовките трябва да се връчат на посочените в тях лица не по-късно от 7 дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното връчване на призовка се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието. Сътрудничеството ви с призовкаря също е много важно. Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат Вашите права. И това не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.

Към въпросите


Какво е призовка?

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

Към въпросите


Кой може да получи призовка?

Ищец, ответник, жалбоподател, свидетел, заинтересована трета страна или обвиняем (по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.

И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си.

Към въпросите


Как мога да получа призовка?

Обикновено призовките се връчват лично на лицето, което е призовано, от призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по пощата с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат и по факс, чрез телеграма или по телефона. Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез "Държавен вестник".

Към въпросите


Какво да очаквам от призовкаря?

Призовкарят трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление, към които работят служителите, връчващи призовки. Към Вас трябва да се отнасят с уважение и без предразсъдъци или дискриминация.

Към въпросите

Ако не намирате отговор на въпроса си - можете да използвате формата за задаване на въпроси.

Login