Страницата "Справки/Услуги"

Функционалността на страницата «Справки/Услуги» се достъпва от главното навигационно меню – секция «Справки/Услуги». Справките могат да се заявяват, както от анонимен, така и от автентициран в портала потребител, като обемът на получаваната информация е съобразно типа на потребителя.

Справка за статус на входящ документ

Справката дава възможност на потребителя да получи информация за статуса на входиран в съд от Софийски съдебен окръг документ от тип - Документ за образуване на дело. След избор на справката потребителят се пренасочва към съответен екран на портала, в който му се предоставя възможност да въведе критерии, специфициращи търсената информация.

Критериите са:

 1. Съд от Софийски съдебен окръг,
 2. Входящ номер на документа,
 3. Година на подаване на документа

Маркираните със * полета са задължителни за попълване.

Справка за статус/ход на делото

Чрез справката за ход на дело потребителят може да получи пълна информация за дело, образувано в съд от Софийски съдебен окръг, като потребителите от тип Адвокат и Страна по съдебен спор имат достъп и до приложени по делото документи. Анонимен и обикновен регистриран потребител имат достъп до файла с крайния съдебен акт с обезличени лични данни. След избор на справката потребителят се пренасочва към съответен екран на портала, в който му се предоставя възможност да въведе критерии, специфициращи търсената информация.

Критерии за генериране на справката са групирани по следния начин:

 1. Съд от СОС
 2. Номер на дело
 3. Вид на дело
 4. Година
 5. Съд от СОС
 6. Номер на входящ документ
 7. Година
 8. Съд от СОС
 9. Номер на дело в първоинстанционен съд
 10. Вид на дело в първоинстанционния съд
 11. Година

Маркираните със * полета са задължителни за попълване.

Справка за насрочено заседание

Чрез справката може да бъде намерена информация за насрочените заседания в даден съд от Софийски съдебен окръг. След избор на справката потребителят се пренасочва към съответен екран на портала, в който му се предоставя възможност да въведе критерии, специфициращи търсената информация. От данните за генериране на справката задължително е да се избере само съда. В резултата от справката се генерира информация за всички открити заседания със статус "насрочено", които предстои да се състоят на бъдеща дата.

Критериите са:

 1. Съд от Софийски съдебен окръг,
 2. Номер на дело
 3. Вид дело
 4. Година на подаване на документа

Маркираните със * полета са задължителни за попълване.

Справка за съдебен акт

Чрез тази справка се намират само съдебни актове по финализиращи резултати от заседания. Задължително е да се избере съда. Така в резултата от справката се генерира информация за всички съдебни актове по финализиращи резултати от заседания в избрания съд. След избор на справката потребителят се пренасочва към съответен екран на портала, в който му се предоставя възможност да въведе критерии, специфициращи търсената информация. За анонимен потребител съдебният акт е с обезличени лични данни.

Критериите са:

 1. Съд от Софийски съдебен окръг,
 2. Номер на дело
 3. Вид дело
 4. Година на подаване на документа

Маркираните със * полета са задължителни за попълване.

Справка за дела по несъстоятелност

При избор на тази функционалност потребителя се пренасочва към Системата по несъстоятелността.

Login