Страна по съдебен спор (различна от адвокат)

Страна по съдебен спор (различна от адвокат) може да ползва удобства при работата си в портала, например достъп до функционалността "Моят портал". Достъпът до информация, съдържаща лични данни е ограничен до делата, по които лицето е страна с някоя от следните роли:

 1. Синдик
 2. Ликвидатор
 3. Процесуален представител
 4. Служебен защитник
 5. Представител
 6. Законен представител
 7. Настойник
 8. Попечител
 9. Особен представител
 10. Пълномощник
 11. Представляващ
 12. Лице за съдебен адрес
 13. Управител
 14. Изпълнителен директор
 15. Защитник
 16. Повереник

За делата, по които лицето не е страна, правата на този тип потребител са ограничени до нивото на анонимен потребител, т.е. не се предоставя достъп до информация за статуса на входиран документ с прикачени към него файлове и информация относно хода на делото заедно с прикачени файлове, нито информация за дела, която съдържа лични данни. След регистрация в портала още при първото си влизане в профила този тип потребител задължително попълва Заявление за регистриране на Страна по съдебен спор, след което регистрацията се осъществява на място в съответния съд.


Login