Редактиране на лични данни

При активиране на страница "Регистрационни данни" от подменюто се отваря страницата за въвеждане/корекция на данни във връзка с желание на потребител да се регистрира или дерегистрира като адвокат или страна по съдебен спор по определено дело в Портала на Софийски съдебен окръг.

След попълване на данните във формата и натискане на бутона "Запази" се появява съобщение "Вашето заявление за права беше успешно изпратено за одобрение".

Страница "Лични данни"

В тази форма потребителят има възможност да въведе лични данни, които при негово желание могат да бъдат изпратени до съответен съд във връзка с получаване на по-подробна информация за дела – даване на права на лице като Страна по съдебен спор или Адвокат.

Login